/ Rejestracja Przypomnij hasło
 1. Alarm Cobra System z siedzibą w Radomiu ul. Obrońców 25. NIP 948-000-21-78; Regon 670056970 zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Radomiu . Numer konta: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. 

 2. Realizacja sprzedaży w sklepie  odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Alarm Cobra oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 3. Z oferty Alarm Cobra może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

  • dostęp do internetu

  • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą

  • rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.

  • Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript

 5. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach :

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00,

  • w soboty, niedzielę i święta w godzinach od 10.00 do 14.00.


  Nie realizujemy zamówień, sklep jest zamknięty, w następujące dni:

  • Nowy Rok

  • Wielkanoc

  • Poniedziałek wielkanocny

  • Święto Pracy

  • Święto Narodowe Trzeciego Maja

  • Zielone Świątki

  • Boże Ciało

  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  • Wszystkich Świętych

  • Narodowe Święto Niepodległości

  • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

  • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

  Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 6. Obszar działania sklepu Alarm Cobra określony jest kodem pocztowym odbiorcy.

 7. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodać do koszyka" pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamawiam".

 8. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Alarm Cobra dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.

 9. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cobra@alarmcobra.pl

 10. Klientów korzystających z usług sklepu Alarm Cobra obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 11. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż czas minimalny dla danej strefy dostawy wyznaczany przez system ,po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego. Alarm Cobra zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

 12. Alarm Cobra zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 72 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Alarm Cobra

 13. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie.

 14. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów Alarm Cobra i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego niż dzień realizacji zamówienia dla zamówień dostarczanych poza Warszawę, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu

 15. Dostawy realizowane są realizowane pośrednictwem firm kurierskich.

 16. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych.

 17. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów

 18. Alarm Cobra może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia, przy czym dla zamówień, których wartość przekroczy 3000 zł rabat ten może wynosić do 20%. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia

 19. Alarm Cobra zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.

 20. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

 21. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. Kurier dostarcza towar wraz z  oryginałem dokumentu.

 22. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje nie póżniej niż w terminie 2 godzin przed jego realizacją i stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili i miejscu zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

 23. Alarm Cobra zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

 24. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 25. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 26. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 27. W Alarm Cobra istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do rzeczywistego sklepu, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru  z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie trzech dni o otwarcia opakowania( nie później niż przed upływem 10 dni od daty otrzymania towaru. W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do rzeczywistego sklepu wraz z dokumentem sprzedaży i reklamowanym produktem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i nie zwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. W przypadku reklamacji przy dostawach krajowych niezbedny jest protokół reklamacyjny sporządzony z kurierem.

 28. Alarm Cobra rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztę elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej

  obserwuj nas na Google+   poleć nas